Obchodní podmínky

1. Obecná ustanovení

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „podmínky“ nebo „VOP“) platí pro prodej produktů a služeb prodávajícího, kterým je Agáta Ebrová, fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku.
1.2 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících (zákazníků) a prodávajícího, kterým je podnikající fyzická osoba. V otázkách neupravených kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami se tento vztah řídí občanským zákoníkem a právními předpisy na ochranu spotřebitele. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
1.3 Tyto obchodní podmínky jsou uvedeny na webových stránkách prodávajícího a platí pro prodej produktů a služeb prodávajícího nabízených na webových stránkách www.itagata.cz.

2. Objednávka

2.1 Označení produktu, popis jeho hlavních vlastností a cena jsou uvedeny na stránkách jednotlivých služeb. Cena je dále vždy uvedena i na faktuře. Nabídka prodeje zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní.
2.2 Smluvní vztah mezi prodávajícím a zákazníkem vzniká odesláním objednávky na jazykové služby. Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné objednávky je dodání fakturačních údajů (adresa kupujícího a počet smluvených lekcí) prodávajícímu.
2.3 Objednávku kupující odesílá e-mailem na e-mailovou adresu . Objednávka jazykových služeb vždy obsahuje informace o zákazníkovi, objednávané službě a ceně. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
2.4 Zákazník souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám.
2.5 Prodávající je povinen poskytnout či dodat produkt/zboží/službu, které si zákazník objednal, a zákazník se zavazuje produkt/zboží/službu převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.
2.6 Zakoupené lekce jsou nepřenosné a nevratné.

3. Cena a daňový doklad

3.1 Cena produktů, zboží a služeb je uvedena na webových stránkách prodávajícího (www.itagata.cz). Cena za jednu lekci se může lišit podle počtu zakoupených lekcí v balíčku. V případě individuální dohody ceny mezi prodávajícím a kupujícím je cena uvedena v jejich e-mailové komunikaci. Cena je vždy uvedena i na faktuře.
3.2 Faktura: Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy zákazníkovi fakturu, kterou mu odešle do jeho emailové schránky a která po zaplacení slouží jako doklad o zakoupení produktu či služby. Prodávající není plátcem DPH.
3.3 Sleva pro studenty se vztahuje na studenty středních a vysokých škol do věku 26 let s platným potvrzením o studiu.

4. Způsob úhrady

4.1 Jsou přijímány výhradně platby bankovním převodem v CZK na účet Agáty Ebrové 2402231978/2010.
4.2 Je možná pouze jednorázová platba. Platba na splátky není možná. Platbu je nutné uskutečnit před zahájením lekce, v případě zakoupeného balíčku více lekcí je nutné platbu uskutečnit před zahájením první lekce.
4.3 Kupní cena je splatná do 14 dní od vystavení faktury, pokud není uvedeno jinak.
4.4 Závazek zákazníka uhradit cenu za produkt / zboží či službu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

5. Dodací podmínky

5.1 Online výuka bude poskytnuta v termínu, na kterém se kupující a prodávající dohodnou. Nedohodnou-li se na termínu, mají kupující i prodávající právo od smlouvy odstoupit.
5.2 Lekce probíhají v čase a termínu sjednaném kupujícím a prodávajícím. Dodání výukových materiálů probíhá dle domluvy mezi prodávajícím a kupujícím.
5.3 Studijní materiály v rámci služby Mentoring pro samouky budou prodávajícím kupujícímu dodány v předem smluvený den. Oprava úkolů a poskytnutí zpětné vazby ze strany prodávajícího proběhne během dne následujícího po dni, kdy byly vypracované úkoly kupujícím obdrženy.
5.4 Produkty, které prodávající prostřednictvím webového rozhraní prodává, podléhají právní ochraně dle autorského práva, a to včetně autorských výukových materiálů poskytovaných kupujícímu prodávajícím. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít může být zákazníkovi poskytnuto jen na základě licenční smlouvy. Zákazník odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.
5.5 Platnost jednotlivě zakoupených lekcí a balíčku 5 lekcí jsou 2 měsíce od vystavení faktury. Platnost balíčku 10 lekcí jsou 3 měsíce od vystavení faktury. Stejnou platnost mají i dárkové poukazy. Po uplynutí této doby nevyčerpané lekce bez náhrady propadají.

6. Absence na lekcích italštiny

6.1 Kupující má právo individuální lekci italštiny zrušit, avšak je povinen tuto skutečnost oznámit prodávajícímu minimálně 24 hodin před smluvenou lekcí, a to telefonicky či prostřednictvím emailu. Pokud tak kupující neučiní, cena za odpadlou lekci je účtována v plné výši.
6.2 Pokud se kupující bez předchozího informování prodávajícího (telefonicky či prostřednictvím e-mailu) nedostaví na výuku do 15 minut od smluveného začátku lekce, tato lekce je automaticky pokládána za odučenou, tj. je účtována v plné výši a propadá bez možnosti nahrazení.
6.3 Kupující má právo nahradit si řádně zrušenou lekci (tj. lekci zrušenou minimálně 24 hodin před jejím začátkem) v plné výši. Náhradní hodina proběhne ve sjednaném termínu v závislosti na časových možnostech prodávajícího.
6.4 V případě opakovaného rušení lekcí ze strany kupujícího, a to jak v případě řádného rušení, tak v připadě pozdního rušení lekcí, si prodávající vyhrazuje právo ukončit smluvní vztah s kupujícím.
6.5 Prodávající si vyhrazuje právo individuální lekci italštiny zrušit. Lekce zrušené prodávajícím budou nahrazeny v plné výši v náhradním termínu sjednaném v závislosti na časových možnostech obou stran.
6.6 V případě služby Mentoring pro samouky nelze výuku během kurzu přerušit či přesunout. Náplň mentoringu může být pouze uzpůsobena aktuálnímu stavu kupujícího (nemoc, dovolená, časové vytížení), a to snížením rozsahu zadané práce. Mentoring pro samouky trvá 4 týdny, přičemž kupující každý týden obdrží studijní materiály k vypracování. Kupující je povinen odevzdat vypracované úkoly mentoringu v předem smluvený den. V případě, že kupující vypracované úkoly odevzdá pozdě, nemá prodávající povinnost je opravit. Kupující není povinen vypracovat zadání v plném rozsahu. V případě, že kupující nebude dlouhodobě aktivně spolupracovat, má prodávající právo spolupráci se studentem ukončit.

7. Závěrečná ustanovení

7.3 Znění těchto obchodních podmínek je pro smluvní strany závazné.
7.4 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 11. 8. 2023. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek www.itagata.cz, popřípadě dalšími informačními kanály, zpravidla e-mailem. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách a je označena datem účinnosti. V případě změny obchodních podmínek jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datu nákupu.