Ochrana osobních údajů

Mgr. Agáta Ebrová
IČ: 17222257
Zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Úřadem městské části Praha 5
Kontaktní e-mail:
(dále jen „správce“)

 1. Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:
  a. budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
  b. plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
  c. umožním a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

 2. Správce a klient vstoupili do smluvního vztahu za účelem poskytnutí jazykových služeb. Správce je tedy za účelem poskytování služeb, smluvního plnění a vedení účetnictví podle § 5 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů oprávněn zpracovávat následující osobní údaje klienta:
  a. Jméno a příjmení klienta
  b. Bydliště
  c. E-mail
  d. Telefonní číslo
  e. Název společnosti
  f. IČ, DIČ / Datum narození

 3. Správce bude osobní údaje klienta zpracovávat po dobu poskytování služeb, které si klient objednal, a po ukončení poskytování služeb po dobu 3 let.

 4. Správce osobních údajů prohlašuje, že zpracovávané osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě, kromě případných zaměstnanců či subdodavatelů správce, případně zpracovatelům – poskytovatelům softwarů (například cloudových uložišť, databází apod.). Veškeré údaje o klientovi jsou zpracovávány v digitální formě.

 5. Na poskytnutý osobní údaj, e-mail, může správce klientovi bez jeho dalšího souhlasu zasílat e-maily bezprostředně se týkající jazykové výuky nebo obchodní sdělení týkající se obdobných služeb, které si klient již u správce objednal. Zasílání těchto sdělení může klient na požádání kdykoliv zrušit.

 6. Klient má podle zákona o ochraně osobních údajů právo:
  – požadovat po správci informaci, jaké osobní údaje zpracovává,
  – požadovat po správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  – vyžádat si u správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  – požadovat po správci výmaz osobních údajů,
  – v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit
  se na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 7. Žádost o výmaz osobních údajů klienta bude mít za následek odebrání klienta z databáze studentů a likvidaci všech poskytnutých údajů, pokud není správce oprávněn nebo povinen osobní údaje dále zpracovávat na základě jiného právního důvodu.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 1.7.2022.